1 / 5
Deep Computer Education
2 / 5
Deep Computer Education
3 / 5
Deep Computer Education
4 / 5
Deep Computer Education
5 / 5
Deep Computer Education

તમારી ટાયપિંગ સ્પીડ ચેક કરવા અહિંયા ક્લિક કરો

Courses

You will get 100% satisfaction beacause believe in Quality Education

Computer Proficiency Test

Registration Open

<

અમારી સફળતા જ અમારી ઓળખાણ છે.

બિન સચિવાલય ૨૦૧૫ - ૧૩૦ સિલેક્શન

85%

મદદનીશ ઇજનેર ૨૦૧૬ - ૧૫ સિલેકશન

95%

ઓડીટર ૨૦૧૬ - ૧૨ સિલેકશન

80%

સિનીયર ક્લાર્ક ૨૦૧૬ - ૧૦ સિલેકશન

90%

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ૨૦૧૭ - ૩૪૪ સિલેક્શન

90%

ઇન્સ્ટ્રક્ટર ૨૦૧૭ - ૩૨ સિલેક્શન

85%

આદિજાતી વિકાસ અધીકારી ૨૦૧૭ - ૧૮ સિલેક્શન

75%

GSRTC 2017 - ૨૮ સિલેક્શન

93%

સિનિયર કલાર્ક ૨૦૧૮- ૨૪૧ સિલેકશન

92%

મ્યુનિસિપલ એકાઉટન્ટ ૨૦૧૮- ૧૭ સિલેકશન

82%

મદદનીશ ઈજનેર ૨૦૧૮-૧૦ સિલેકશન

89%

એગ્રીકલ્ચર આસીટન્ટ ૨૦૧૮ -૧૨ સિલેકશન

94%

યુવા વિકાસ અધિકારી ૨૦૧૮ – ૧૦ સિલેકશન

92%

મ્યુનિસિપલ ઇજનેર ૨૦૧૮- ૨૧ સિલેકશન

83%

એકાઉટન્ટ/ઈન્સ્પેકટર (ચેરીટી ઓફીસ) ૨૦૧૮ – ૧૨ સિલેકશન

96%

એકાઉટન્ટ (ફોરેસ્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ) ૨૦૧૮ – ૧૦ સિલેકશન

88%

ફીલ્ડ ઓફીસર ૨૦૧૮ – ૧૩ સિલેકશન

80%

 

 

 

રેવેન્યુ તલાટી ૨૦૧૬ - ૧૩૪ સિલેક્શન

79.31%

મિકેનિક ૨૦૧૭ - ૮ સિલેકશન

100%

જુનીયર/સિનીયર ઉદ્યોગ નિરીક્ષક ૨૦૧૭ - ૭ સિલેકશન

88%

ઇન્સ્ટ્રક્ટર ૨૦૧૭ - ૩૨ સિલેક્શન

85%

આદિજાતી વિકાસ અધીકારી ૨૦૧૭ - ૧૮ સિલેક્શન

85%

સબ ઓડીટર ૨૦૧૭ - ૧૦૨ સિલેક્શન

86%

સર્વેયર ૨૦૧૭ - ૧૦૫ સિલેક્શન

83%

જુનિયર ફાર્માસીસ્ટ ૨૦૧૮ -૨૪ સિલેકશન

96%

ઈલેકટ્રીકલ સબ ઈન્સ્પેકટર ૨૦૧૮ – ૧૦ સિલેકશન

78%

જુનિયર ઈન્સ્પેકટર ૨૦૧૮- ૧૨ સિલેકશન

82%

વાયરમેન ૨૦૧૮ – ૩૧ સિલેકશન

92%

રોયલ્ટી ઓફીસર ૨૦૧૮ – ૧૦ સિલેકશન

94%

ફોરમેન ઈન્સ્ટ્રકટર ૨૦૧૮ – ૧૭ સિલેકશન

82%

ફુડ સેફટી ઓફીસર ૨૦૧૮ – ૧૯ સિલેકશન

91%

આસીટન્ટ સોશીયલ વેલફેર ઓફીસર ૨૦૧૯ – ૩૪ સિલેકશન

96%

સોશીયલ વેલફેર ઓફીસર ૨૦૧૯- ૧૭ સિલેકશન

81%

હોમોયોપેથી મેડીકલ ઓફીસર ૨૦૧૮- ૨૮ સિલેકશન

93%

Visitors